Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma: Mart-Pak Opakowania Kartonowe Marta Darłak  z siedzibą przy ul. Warszawska 8 , 39-120 Sędziszów Młp. przetwarza informacje

– pozyskane w drodze indywidualnych działań oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę https://mart-pak.pl/ (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Mart-Pak Opakowania Kartonowe Marta Darłak  z siedzibą przy ul. Robotniczej 20B , 39-100 Ropczyce.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Mart-Pak Opakowania Kartonowe Marta Darłak ul. Warszawska 8 , 39-120 Sędziszów Młp. lub email: biuro@mart-pak.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania sprzedaży  swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

 5. Państwa dane osobowe będą przez firmę Mart-Pak Opakowania Kartonowe Marta Darłak  przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@mart-pak.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mart-Pak Opakowania Kartonowe Marta Darłak ul. Warszawska 8 , 39-120 Sędziszów Młp.

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w drodze indywidualnych działań oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę mart-pak.pl (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych od kilkunastu lat, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

 2. Mart-Pak Opakowania Kartonowe Marta Darłak może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.